Question
更新於
2018年10月24日

  • 越南語
  • 英語 (美國)
有關 英語 (美國) 的問題

請提供關於 công việc chính của bạn là gi?
tôi muốn đi du lịch vòng quanh đất nước
的例句給我。請盡量是生活中經常用到的句子。

答覆
查看更多留言

  • 英語 (美國)
  • 越南語 接近流利
[通知]Hi! 正在學習外文的你

分享此問題
請提供關於  công việc chính của bạn là gi?
tôi muốn đi du lịch vòng quanh đất nước 的例句給我。
相關提問
矚目的提問
最新問題(HOT)
最新問題
上一個問題/下一個問題